อำนาจและหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

บทความ เข้าชม 6,729 ครั้ง

SBOBET

อำนาจและหน้าที่

ในการแข่งขันแต่ละครั้ง จะต้องควบคุมโดยผู้ตัดสินเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และมีอำนาจเต็มที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกรของการแข่งขัน

ผู้ตัดสินจะต้อง

1-. ปฏิบัติตามกติกาข้อต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น

2-. คอบควบคุมการแข่งขันโดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสิน กรรมการผู้ตัดสินที่คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ตัดสินตามความเหมาะสม

3-. ต้องแน่ใจว่าลูกฟุตบอลทุกลูกที่นำมาใช้นั้นจะต้องถูกต้องตามกติกาในเรื่องของลูกฟุตบอล

4-. ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นถูกต้องตามกติกาเรื่องอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เล่น

5-. จะต้องทำหน้าที่ในการรักษาเวลาของการแข่งขัน และเขียนรายงานการแข่งขัน

6-. จะต้องพิจารณาสั่งหยุดการเล่น หยุดการเล่นชั่วคราว หรือยุติการแข่งขัน ในทุกกรณีที่เกิดการกระทำผิดกติกาการแข่งขัน

7-. จะต้องพิจารณาการสั่งหยุดการเล่น หยุดการเล่นชั่วคราว หรือยุติการแข่งขัน อันเนื่องมาจากสิ่งรบกวนจากภายนอกทุกชนิดที่ทำการรบกวนการแข่งขัน

8-. สั่งหยุดการเล่นถ้าตามดุลยพินิจของผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหนัก และแน่ใจว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากสนามแข่งขันไปแล้ว ผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นจะกลับเข้าสนามแข่งขันได้อีกเองหลังจากการเริ่มเล่นใหม่ได้เริ่มเล่นไปแล้ว

9-. อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไปจนกว่าลูกบอลจะอยู่นอกการเล่น ถ้าหากเห็นผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

10-. ต้องแน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลได้ออกจากสนามแข่งขันแล้ว และการที่ผู้เล่นคนนั้นจะกลับเข้ามาเล่นในสนามได้จะต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้ตัดสินเสียก่อน ซึ่งต้องพิจารณาแล้วว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นได้หยุดไปแล้ว

11-. อนุญาตให้การแข่งขันนั้นดำเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อทีมที่ถูกกระทำผิดจะได้เปรียบอยู่ และถ้าการคาดคะเนในการได้เปรียบนั้นไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ในตอนนั้น ก็อาจจะลงโทษตามความผิดไปตั้งแต่แรก

12-. การลงโทษความผิดที่ร้ายแรงจะทำในกรณีที่ผู้เล่นทำผิดมากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกัน

13-. ต้องควบคุมระเบียบวินัยโดยการแสดงการต่อต้านต่อผ้าเล่นที่กระทำผิด และต้องลงโทษด้วยการคาดโทษ หรือไล่ออกจากการแข่งขัน แล้วแต่กรณีการกระทำผิด

14-. ต้องทำหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ของทีมที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมความประพฤติปฏิบัติตัวเองที่ดี และอาจจะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่คนนั้นออกจากสนามการแข่งขันในทันที

15-. ปฏิบัติตามที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินได้ช่วย้หลือตามเหตุการณ์ที่ตัวเองมองไม่เห็น

16-. ต้องแน่ใจว่าไม่มีผู้อื่นคนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปสู่สนามการแข่งขัน

17-. สามารถหยุดการเล่น

18-. ต้องเขียนรายงานการแข่งขันเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและควบคุมระเบียบทุกอย่างที่จะกระทำต่อผู้เล่น และเจ้าหน้าที่ของแต่ละทีม

การพิจารณาตัดสินใจของผู้ตัดสิน

การพิจารณาตัดสินใจของผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการแข่งขันถือเป็นอันยุติ โดยผู้ตัดสินอาจจะกลับคำตัดสินได้ถ้าหากพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องหรือพิจารณาตามความช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสิน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องยังไม่เริ่มเล่นต่อ

มติของสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

1-. ผู้ตัดสินหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือกรรมการผู้ตัดสิน จะไม่รับผิดชอบในเรื่องของ

-. การบาดเจ็บทุกอย่างของผู้เล่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ชม

-. ความเสียหายต่อทรัพสินมีค่าทุกอย่าง

-. ทุกๆ อย่างที่เสียหายจากบุคคล สโมสร บริษัทสมาคม หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะที่คล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม หรืออาจจะมาจากการตัดสินของผู้ตัดสินในขอบเขตของกติกาการแข่งขันหรือจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือตามปรกติ ไม่ว่าจะในการเล่นหรือการควบคุมในการแข่งขัน รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

ก-. การตัดสินใจว่าสภาพของสนามแข่งขันหรือบริเวณโดยรอบนั้นมีสภาพภูมิอากาศที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แข่งขัน หรือว่าเลื่อนการแข่งขันออกไป

ข-. การตัดสินใจทิ้งการแข่งขันไม่ว่าจะมีเหตุผลข้อไหนก็ตาม

ค-. การตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพสิ่งขิงหรืออุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ระหว่างการแข่งขัน รวมไปถึงเสาประตู คานประตู เสาธงมุมสนาม และลูกฟุตบอล

ง-. การตัดสินใจหยุดหรือไม่ให้หยุดการแข่งขันอันเนื่องจากมีบุคคลอื่นเข้ามาก่อกวน หรือเกิดปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ชม

จ-. ตัดสินใจหยุดหรือไม่ให้หยุดการแข่งขันเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งการเกิดบาดเจ็บต้องออกจากการแข่งขันเพื่อทำการรักษาปฐมพยาบาล

ฉ-. ตัดสินใจเกี่ยวกับการร้องขอหรือเรียงร้องเพื่อให้นำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากสนามแข่งขันเพื่อทำการปฐมพยาบาล

ช-. ตัดสินใจเพื่อจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เล่นสวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์อื่นๆ บางชนิด

ซ-. ตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคนคลอื่นคนใดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนามหรือเจ้าหน้าที่ของทีม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างภาพ หรือผู้สื่อข่าวและผู้บรรยาย สื่อมวลชนต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กับสนามแข่งขัน

ฌ-. ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน หรือสอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ตัดสินตามเงื่อนไขของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์ สมาคม หรือกฎระเบียบการแข่งขันรวมไปถึงกฎข้อบังคับของการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่

2-. ในการแข่งแบบทัวนาเมนท์ หรือการแข่งขันแบบอื่นๆ ที่กำหนดกรรมการผู้ตัดสินขึ้นมา บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินนั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยกรรมการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

3-. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรวมถึงการเป็นประตู และผลของการแข่งขัน

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 0 / 5. โหวต: 0

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?

สมัคร SBOBET

ฝากเงิน

ข้อดีของการเดิมพันออนไลน์กับ SBOBET

1. SBOBET รองรับการเดิมพันหลากหลายกีฬา 2. SBOBET เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 3. SBOBET มีระบบคำนวณเงินเร็วที่สุด 4. SBOBET มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการสมัคร SBO กับเรา

1. CLICK2SBOBET ฝาก-ถอน สะดวก รวดเร็ว ภายใน 1 นาที 2. CLICK2SBOBET อัพเดทข่าวกีฬา ทีเด็ดบอล ก่อนตัดสินใจเดิมพัน ครบทุกรส สดใหม่ทุกวัน 3. CLICK2SBOBET บริการ ทางเข้า SBOBET ในกรณีที่เว็บไซต์หลัก SBOBET เข้าไม่ได้ สามารถพิมพ์ URL: https://www.click2sbobet.com/ แล้วไปยังหน้า ทางเข้า SBOBET เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลัก SBOBET ได้ทั้งทาง Desktop, Mobile และ Tablet 4. CLICK2SBOBET มีทีมงานคอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นสมาชิกใหม่ เรามีวิธีเล่น SBOBET สามารถขอคำแนะนำได้ทุกขั้นตอน เรามีทีมงานคอยดูแลเป็นพิเศษ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ 5. CLICK2SBOBET รักษาข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ด้วยระบบ security ขั้นสูง รับรองได้ว่าข้อมูลสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด
สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก